Kestävä liiketoiminta on vastuullista liiketoimintaa

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat. Paikallisena toimijana suosimme omissa valinnoissamme paikallisia palveluita ja tuotteita. Elävöitämme näin omalta osaltamme toimintaympäristöämme ja luomme hyvinvointia. 

Vastuullisuus näkyy päivittäisessä toiminnassamme

Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme huomioimaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät asiat sekä hyvän hallintotavan. Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Haluamme myös edistää tehokasta luonnonvarojen käyttöä ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja palveluja.  

Vahvistamme paikallista elinvoimaa

Olemme Nurmijärven kunnan omistama yhtiö, ja vaikutamme paikallisesti tuottamalla tuloja kunnalle ja työllistämällä lähialueen asukkaita sekä suoraan että välillisesti. Tuotamme kohtuuhintaista energiaa toimialueemme asukkaille ja yrityksille ja sitoudumme pitämään sähkön ja lämmönjakelun toimitusvarmuuden korkealla tasolla. Nurmijärven Sähkö sponsoroi paikallisia urheiluseuroja ja kulttuurialan toimijoita sekä tukee paikallisia tapahtumia.

Ympäristövastuu

Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa

Kaukolämpömme on tuotettu jo usean vuoden ajan lähes 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Muiden suomalaisten kaukolämpöyhtiöiden tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus on 69 prosenttia. 

Kolmella lämpölaitoksellamme poltettiin puupolttoainetta reilut 183 000 irtokuutiometriä, mikä mahdollisti valtakunnallisesti poikkeuksellisen matalat kaukolämmön ominaispäästöt, ainoastaan 7 g/kWh. Keskimääräinen hiilidioksidipäästö kaukolämmön tuotannossa valtakunnallisesti oli 83 g/kWh.

Kierrätämme kaikki lämpökeskusten tuotannossa syntyvän lentotuhkan jatkojalostettuna metsälannoitteiksi ja maanrakennustuotteiksi. Näin tuhka menee hyötykäyttöön, eikä kuormita ympäristöä.

Kohti päästöttömyyttä

Myymästämme sähköenergiasta noin 51 prosenttia tulee sähköpörssistä. Yhtiön strategiassa tavoitteena on tuotanto-osuuksia hankkimalla edelleen lisätä liiketaloudellisesti kannattavaa, omaa, vähäpäästöistä ja

uusiutuvaa energiantuotantoa, jolloin myös myydyn sähköenergian hiilidioksidin ominaispäästö kilowattituntia kohden tulee edelleen laskemaan nykyisestä tasosta.

Nurmijärven Sähkö on laatinut energiansäästöohjelman, joka sisältää toimenpiteet ja tavoitteet yrityksen ja sen asiakkaiden energiankäytön tehostamiseksi. Tarjoamme energianeuvontaa tavoitteenamme lisätä tietämystä ja löytää säästökohteita asiakkaillemme.

Pyrimme tulevina vuosina edelleen lisäämään päästöttömän energiantuotannon osuutta. Lisäksi olemme mukana edistämässä nurmijärveläisten omaa mikrotuotantoa jakeluverkkoalueellamme.

Materiaalin kierrätys

Viime vuonna kierrätykseen toimitettiin 458 kappaletta poistettuja sähköpylväitä, mikä vastaa 75 755 kiloa. Kierrätyksen piiriin kuuluu myös kaikki terästä, rautaa ja alumiinia sisältävä materiaali muun muassa kaapelit, sekä pahvit ja kirkkaat muovit. Käytetyt jakelumuuntajat myytiin uusiokäyttöön ja käyttökelvottomat kierrätettiin.

Automaatio ohjaa kiinteistöä

Nurmijärven Sähkön kiinteistö lämpenee kaukolämmöllä, joka on lähes kokonaan tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Kiinteistössä käytettävä sähkö on uusiutuvilla sähkön tuotantomuodoilla tuotettua. Lisäksi kiinteistön käytössä on teholtaan 47,4 KW oleva aurinkopaneelituotantolaitos hallirakennuksen katolla.

Nurmijärven Sähkön kiinteistön lämmitystä, ilmavaihtoa ja valaistusta ohjataan automaation avulla. Huonekohtaisella lämpötilasäädöllä ja toimistovalaistuksen poissaolo-ohjauksella saavutettiin viime vuonna 5 prosentin lisäsäästöt edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2023 rakennettiin 6 sähköauton latausasemaa, joissa voi ladata 12 autoa yhtä aikaa. Latauspaikoista suurin osa on henkilökunnan käytössä, mutta kiinteistön pihalla on myös asiakkaille ja vieraille latauspaikkoja.

Henkilöstövastuu

Turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva työyhteisö

Tavoitteenamme on olla turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Olemme sitoutuneita edistämään työterveyttä ja työturvallisuutta painottamalla ennaltaehkäiseviä toimia.

Henkilöstöeduissa merkittävimmät panostukset on ohjattu terveydenhuoltoon sekä henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Laajennettu työterveyshuolto ja vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus tukevat näitä tavoitteita. 

Lounasedun lisäksi henkilöstölle tarjotaan virike-etu, jonka kustannukset työantaja korvaa kokonaan. Viime vuonna otettiin käyttöön myös hierontaetu. Tarjoamme henkilöstöllemme myös verottajan mahdollistaman työsuhdepolkupyöräedun. Henkilöstön virkistystoiminta oli aiempaa aktiivisempaa ja monimuotoisempaa.

Vuonna 2023 päätettiin henkilöstön määräenemmistöllä perustaa Nurmijärven Sähkön Palkkiorahasto. Palkkiorahasto on henkilöstörahastolain (5.10.2011/943) mahdollistama ja säätelemä tapa rahastoida henkilöstön tulospalkkioita.

Työturvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittelyä varten otimme käyttöön Toyme-työturvallisuusohjelmiston, joka helpottaa ja parantaa myös raportointia. Työturvallisuushavaintoja tehtiin viime vuonna 9 kpl ja läheltä piti -tilanteita rekisteröitiin 5 kpl. Työtapaturmia tapahtui 1 kpl ja 0-päivää työtapaturmia 3 kpl. Yleisin tapaturman aiheuttaja oli liukkaus.

Olemme mukana Työterveyslaitoksen ylläpitämässä Nollis-foorumissa. Saimme Nollis-foorumilta työturvallisuuden tasoluokituksen, joka on osoitus hyvän kehityksen jatkuvan työturvallisuudessa edelleen. Mittaamme vuosittain henkilöstötyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaa edistääksemme henkilöstön hyvinvointia.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa on toimintamme perusta

Perustan toiminnallemme luo energiamarkkinoita ohjaavien lakien ja säädösten noudattaminen. Noudatamme aina meitä sitovaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, hallituksen vahvistamia politiikkoja sekä muita hyväksyttyjä toimintaohjeita.

Tulkinnan varaisissa tilanteissa tukeudumme asiantuntijoiden apuun. Toimintaamme ohjaavat muun muassa sähköverkkoihin ja -markkinoihin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, työsuhteisiin, ympäristönsuojeluun ja kilpailuoikeuteen liittyvä lainsäädäntö ja määräykset.

Sitoudumme työntekijöiden oikeudenmukaisen, tasaarvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteisiin. Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia.

Avoimuus ja eettinen liiketoiminta muodostavat perustan kaikenlaiselle vuorovaikutukselle. Toimimme rehellisesti ja vilpittömästi suhteissa kaikkiin sidosryhmiimme. Suhteemme palvelu- ja tavaratoimittajiin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Edellytämme kumppaniemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi kanssamme sovittuja toimintaperiaatteita.

Yleinen toimintapolitiikkamme ja sen noudattamiseksi laaditut ohjeet tarkistetaan ja hyväksytetään yhtiön hallituksella vuosittain. Riskien hallitsemiseksi teemme säännöllisesti riskikartoituksia, ja tunnistettujen riskien uhkia arvioitiin myös viime vuonna tarkasti. Suurimmiksi riskeiksi tunnistettiin kriittisiin toimittajiin liittyvät riskit, poliittiset riskit sekä tietojärjestelmiä kohtaan kohdistuvat riskit ja uhat. 

Tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseksi oli käynnissä useita projekteja ja henkilöstön tietoturvakoulutuksiin panostettiin. Yleisen tietoturvapolitiikan päivittäminen jatkuu edelleen.