Sähkönjakeluverkkoon liittymisestä laskutetaan hinnaston mukainen liittymismaksu.

Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakentamiskustannukset liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkkoon kuuluvat keski-ja pienjänniteverkot sekä jakelumuuntamot. Liittymismaksuun sisältyy myös liittäminen jakeluverkkoon sekä kulutusmittarin asentaminen.

Liittämiskohta voi jakeluverkon rakenteen mukaan olla jakokaappi, maakaapeli tontin rajalla, ilmajohdon runkojohto tai jakelumuuntamo. Ensisijaisesti liittymispiste sijaitsee tontin rajalla.

Liittymismaksu on palautuskelpoinen ja siitä ei peritä arvonlisäveroa (ALV). Liittymää purettaessa liittymämaksu palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä. Aiemmin määriteltyjen liittymä- tai aluehintojen osalta menetellään sovittujen ehtojen mukaisesti.

Alta löydät tietoa liittymishinnastosta ja -periaatteista Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella.

Liittymien hinnoittelumenetelmät alkaen 1.12.2020

Pienjännite­liittymät

Pienjänniteliittymien liittymismaksun perusteena on pääsulakekoko ja linnuntietä mitattu etäisyys olemassa olevalta muuntamolta. Etäisyyden vaikutuksen määrittämiseen hyödynnetään vyöhykehinnoittelua. Vyöhykehinnoittelulla tarkoitetaan pienjänniteliittymien jakamista yhdenmukaisesti maantieteellisen sijaintinsa perusteella erilaisiin vyöhykkeisiin. Nurmijärven Sähköverkko Oy:llä on käytössä kaksi vyöhykettä.

Vyöhyke 1 kattaa olemassa olevan asemakaava-alueen ja liittymät 200 m etäisyydellä asemakaava-alueen rajasta.

Vyöhyke 2 on voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 3x63A liittymillä, jotka sijaitsevat enintään 600 m etäisyydellä olemassa olevalta muuntamolta. Tätä suuremmilla sulakkeilla etäisyys on enintään 300 m olemassa olevalta muuntamolta.

Aluehinnoittelulla tarkoitetaan tietyn ennalta rajatun, vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävän alueen liittyjien liittymähinnan määrittämistä. Aluehintamuodostuu jakamalla hinnoittelun kohteena olevalle rajatulle alueelle arvioitujen liittymien rakennuskustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Aluehinnoittelua sovellettaessa liittymän minimihinta on kuitenkin vyöhykkeen 2 mukainen liittymismaksu.

PÄÄSULAKEKOKOVyöhyke 1Vyöhyke 2
3x25A1 925 €2 300 €
3x35A2 695 €3 220 €
3x50A3 850 €4 600 €
100A asti77 €/A92 €/A
Yli 100A74 €/A89 €/A

Pienjänniteverkon kapasiteettivarausmaksu on 48,30 €/kVA.

Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Keski- ja suurjännite­liittymät

Keskijänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkkoa, jonka jännitetaso on 20 kV ja suurjänniteverkolla 110 kV:n sähköverkkoa. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista. Lisäksi liittyjällä tulee olla oma sähkölaitteiston käytön johtaja.

Keski- ja suurjänniteverkossa liittymismaksu perustuu kahteen komponenttiin: verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen:

Liittymismaksu = a + b x P, missä

a sisältää välittömät verkkoon liittämisestä aiheutuvat verkon laajennuskustannukset sekä mahdolliset liittymästä aiheutuvat verkonsuojauskustannukset, mutta tähän ei sisälly verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia [€],

b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- ja suurjänniteverkon vahvistamiskustannukset [€/kVA] ja

P on liittyjän liittymisteho [kVA].

Rakentamiskustannuksia arvioitaessa käytetään hyväksi Energiaviraston verkonarvon määrityksessä käytettyjä yksikköhintoja.

Keskijänniteverkon kapasiteettivarausmaksu on 23,50 €/kVA
Suurjänniteverkon kapasiteettivarausmaksu on 10,10 €/kVA
Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Liittymän suurentaminen ja 3-vaiheistaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa liittyjältä peritään lisäliittymismaksu, joka on liittymän sulakekokoja vastaavien liittymismaksuhinnaston mukaisten liittymismaksujen erotus. Vanhasta yksivaiheliittymästä hyvitetään puolet 3x25A vastaavan vyöhykkeen liittymän hinnasta. Alueilla, jotka ovat vyöhykehinnoittelun ulkopuolella, peritään verkon laajentamiskustannukset tapauskohtaisesti.

Liittymän pienentäminen

Vanhaa liittymää pienennettäessä liittyjälle ei suoriteta hyvitystä.

Tuotantoliittymät

Enintään 2 MVA -liittymismaksussa peritään mahdolliset liittymisestä aiheutuvat verkon laajennuskustannukset. Yli 2 MVA -liittymismaksussa peritään mahdolliset liittymisestä aiheutuvat verkon laajennuskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu.

Tilapäisliittymät

Tilapäisliittymistä laskutetaan mittauksen kytkentämaksu ja verkoston rakentamis-, vahvistamis- ja purkukustannukset.

Liittymisjohto

Liittymismaksuun ei sisälly liittymispisteestä eteenpäin rakennettava liittymisjohto, jolla liittyjän sähköasennukset liitetään sähköverkkoon. Liittymisjohdon poikkipinnan, rakenteen ja asennustavan pitää vastata jakeluverkonhaltijan vaatimuksia. Liittymisjohdon liittyjä voi rakennuttaa valitsemallaan urakoitsijalla.