Pientuotannon liittäminen verkkoon

Lyhyesti

 • Tutustu sähköntuotantolaitteiston hankintaan liittyviin ohjeisiin.
 • Hankintapäätöksen jälkeen, ennen tilaamista tulee täyttää kotisivuillamme pientuotannon ennakkoilmoituslomake.
 • Mikäli herää kysymyksiä voit ottaa yhteyttä numeroon 02 91704720 /Elvera Oy, tekninen palvelu
 • Pientuotetulle ylijäämäsähkölle tulee tehdä ostosopimus valitsemasi sähkönmyyntiyhtiön kanssa. Toimitamme teille GSRN-tunnuksen ostosopimusta varten.
 • Kun tuotantolaitteisto on asennettu ja käyttöönottotarkastettu, sähköurakoitsijasi täyttää ja lähettää pientuotannon yleistietolomakkeen.
 • Lopulta, kun jakeluverkon muutostyöt ja edellä mainitut kohdat on täytetty, annamme luvan tuotantolaitteiston käyttöönotolle sähköpostitse.

Pientuotanto­laitteiston käyttöönotto

Ennen tuotantolaitoksen hankintaa kannattaa tutustua huolellisesti Energiateollisuus ry:n verkostosuositukseen pientuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Verkostosuosituksen lisäksi tulee varmistaa tuotantolaitteiston kytkettävyys Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon.

Kytkettävyys lasketaan liittymän laskennallisen pienimmän yksivaiheisen oikosulkuvirran mukaan. Tuotantolaitteiston asentamisesta kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisista rakennus- ja toimenpideluvista. Lisätietoja aurinkopaneelien luvanvaraisuudesta löydät kuntasi rakennusjärjestyksestä.
Hyviä ohjeita pientuotantolaitteiston hankintaan ja asennusprojektiin löydät myös Motivan sivuilta.

Energiateollisuus ry: Ohje sähköntuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon

Energiateollisuus ry: Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA 9:23

Motiva Oy: Sähkön pientuotanto

Kun päätös laitteiston hankinnasta on tehty, ota meihin yhteyttä täyttämällä pientuotannon ennakkoilmoitus.

Laitteiston liittäminen edellyttää yleensä suojaukseen liittyvien komponenttien lisäämistä jakeluverkkoon ja mahdollisesti kulutusmittarin vaihtamista. Riittävällä ennakoinnilla saamme tehtyä mahdolliset muutostyöt hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuotantolaitteiston kytkentää.

Lisäkysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä puhelimitse 02 91704720 /Elvera Oy, tekninen palvelu

Pientuotetun sähkön ylijäämän myymisestä sähköyhtiölle tulee tehdä ostosopimus sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Sähköntuotantolaitteiston asentamisen suorittaa valitsemasi Tukes-hyväksytty sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa pientuotannon yleistietolomakkeella tuotantolaitteiston tarkemmat tiedot, kun tuotantolaitteisto on asennettu ja käyttöönottotarkastettu.

Pientuotannon yleistietolomake tuotannon liittämiseen jakeluverkkoon

Tuotannon siirtämisestä sähköverkkoon tehdään erillinen pientuotannon verkkopalvelusopimus. Tuotannon verkkopalvelusopimuksen vahvistus lähetetään, kun olemme vastaanottaneet sähköurakoitsijasi täyttämän yleistietolomakkeen pientuotannon liittämisestä jakeluverkkoon ja tuotannon ostosopimus on voimassa.

Tuotannon verkkopalvelusopimuksessa noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja. Ajantasaiset verkkopalveluehdot löydät täältä.

Tuotantolaitteiston kytkemisestä jakeluverkkoon annetaan erikseen kirjallinen lupa pientuotannon yleistietolomakkeen lähettämisen jälkeen.

Oleellista on, että tuotantolaitteistoa ei saa kytkeä verkkoon, ennen luvan saamista. Lähetämme luvan pientuotannon käyttöönotosta sähköpostitse.

Pientuotannon netotus

Pientuotannon netotuksella tarkoitetaan toisiinsa liittyvien kulutus- ja pientuotantokäyttöpaikkojen mittaustietojen netottamista aika-askeleen (tunti tai 15 min) sisällä. Netotuslaskennan avulla kulutuksen ja tuotannon erotus kirjataan joko kulutukselle tai tuotannolle riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Netotuslaskenta tehdään kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämässä datahubissa automaattisesti rinnakkaisille kulutus- ja tuotantokäyttöpaikoille, joiden tuotantolaitteiden nimellisteho on alle 100 kVA.

Suuret sähköntuotanto­­laitokset­

Suurten sähköntuotantolaitoksien, joiden päätarkoitus on tuottaa sähköä sähkömarkkinoille, kytkeminen Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon käydään lävitse tapauskohtaisesti. Lisätietoja tuotantolaitoksen liittämisestä löydät keskijänniteliittymäohjeestamme sekä alla olevasta kantaverkkoyhtiön (Fingrid Oyj) voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset -dokumentista. 

Fingrid Oy: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Energiayhteisöt

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhdessä energiaresursseja, kuten omaa sähkön tuotantoa. Yhteisön jäsenet jakavat energiantuotannon ja hankinnan hyötyjä keskenään. Samassa kiinteistössä tai sitä vastaavassa kiinteistöryhmässä ja saman sähköliittymän takana asuvat tai toimivat tahot, kuten asunto-osakeyhtiöiden osakkaat, voivat olla kiinnostuneita yhteisistä energiavalinnoista, kuten tuotannosta tai muista energiaratkaisuista kiinteistöllään. Datahub mahdollisti energiayhteisöjen perustamisen 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja muista lähteistä

Motiva: Aurinkosähkö taloyhtiössä

 • Energiayhteisön jäsenien sähkönkäyttöpaikat ovat kytketty jakeluverkkoon saman liittymän kautta, ja käyttöpaikkojen energian mittaukset on toteutettu jakeluverkkoyhtiön energiamittareilla.
 • Energiayhteisön tuotantolaitteet ja energiavarastot ovat hyväksytysti kytkettynä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon.

Energiayhteisön voi lainsäädännön määrittämin ehdoin perustaa kuka vaan. Suomessa voimassa olevan sähkömarkkinalain mukaan energiayhteisön osalta kyse voi olla paikallisesta energiayhteisöstä tai aktiivisten asiakkaiden ryhmästä.

PAIKALLINEN ENERGIAYHTEISÖ

Paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan energiayhteisöä, joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa taikka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluita tai muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen. Paikallinen energiayhteisö perustuu vapaaehtoisuuteen ja avoimeen osallistumiseen, ja sen määräysvaltaa käyttävät taloyhtiön jäsenet tai osakkaat. Paikallisen energiayhteisön ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, jolla se toimii.

AKTIIVISTEN ASIAKKAIDEN RYHMÄ

Lainsäädäntö mahdollistaa paikallisen energiayhteisön lisäksi aktiivisten asiakkaiden ryhmän. Mikäli esimerkiksi asunto-osakeyhtiö ei ryhdy toimimaan paikallisena energiayhteisönä, voi osa asiakkaista muodostaa aktiivisten asiakkaiden ryhmän, jolloin tuotetun sähkön jakaminen on mahdollista. Erona paikalliseen energiayhteisöön on se, että aktiivisten asiakkaiden ryhmässä jokainen loppuasiakas toimii oikeushenkilönä ja on näin vastuussa energiayhteisöstä. Aktiivisten asiakkaidenryhmän tapauksessa on huomioitava, että kiinteistöön tehtäville muutostöille tulee olla taloyhtiön lupa, esimerkiksi tuotantolaitteistoa suunniteltaessa.

Energiayhteisön tuottaman energian jakaminen alkaa netotuslaskennalla. Netotuslaskenta toteutetaan tuotantokäyttöpaikan rinnalla olevalle kulutuskäyttöpaikalle, mikäli tuotantolaitteiston nimellisteho on alle 100 kVA. Netotuslaskennan jälkeen jäävä tuotanto-osuus jaetaan energiayhteisön osakkaille valittujen jako-osuuksien mukaisesti. Energiayhteisö voi määrittää jako-osuudet niin, että ne ovat 0-100 % välillä. Jako-osuuksien summan tulee kuitenkin olla yhteensä 100 %. Energiayhteisön jäsenille jaettava tuotantoenergia voidaan jakaa energiayhteisön jäsenille kahdella tavalla:

 1. Hyvityslaskennan ylijäämäsähkö kirjataan kokonaisuudessaan sille käyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee (SMA)
  SMA-jakotavassa tuotettu sähköenergia netotetaan ensin kytketyn kulutuspaikan kanssa, jonka jälkeen tuotanto jaetaan kaikille osapuolille valittujen jako-osuuksien mukaisesti. Jako-osuuksien avulla energiayhteisön jäsenien kulutusta hyvitetään hyvityslaskennassa. Ylijäämätuotanto kirjataan tuotantokäyttöpaikalle.
 2. Ylijäämäsähkö kirjataan kullekin energiayhteisöön kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalleen ergiayhteisön määräämien jako-osuuksien mukaisesti (SMB). Suurin ero edelliseen jakotapaan on se, että kaikilla energiayhteisön jäsenillä tulee olla ylijäämäsähkönostosopimus. Ostosopimuksen avulla jokainen jäsen voi myydä oman ylijäämätuotannon osuutensa sähkömarkkinoille. SMB-jakotavassa valitaan myös ylijäämäkäyttöpaikka, jolle kirjataan esimerkiksi sopimuksettoman käyttöpaikan jako-osuus, mikäli esimerkiksi jollain energiayhteisöön kuuluvalla asunnolla ei ole sähkösopimusta. SMB-jakotavassa tuotannon ylijäämäenergia jaetaan kullekin yhteisöön tai ryhmään kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle valittujen jako-osuuksien mukaisesti. Mikäli sähkönkäyttöpaikalla ei ole verkkosopimusta, ylijäämätuotanto siirtyy valitulle ylimääräkäyttöpaikalle.

JAKELUVERKON HALTIJA

Nurmijärven Sähköverkko (NSV) hallinnoi datahubissa mittausalueensa energiayhteisöjä. NSV:n vastuulla on ottaa vastaan sekä välittää datahubiin seuraavat energiayhteisön tiedot:

 • energiayhteisön rekisteröitymisilmoitus,
 • energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat,
 • sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet,
 • tieto ylijäämäenergian jakotavasta (SMA/SMB) ja mahdolliset energiayhteisön tekemät muutosilmoitukset edellä mainittuihin tietoihin

Lisäksi NSV tarkistaa energiayhteisön osalta myös seuraavat kohdat:

 • käyttöpaikat voivat kuulua vain yhteen energiayhteisöön,
 • energiayhteisön käyttöpaikat kuuluvat samaan liittymään,
 • energiayhteisön tuotantolaitteisto tai -laitteistot ovat kytketty NSV:n jakeluverkkoon,
 • tuotantolaitteisto on liitetty yhteisölle tai aktiivisille asiakkaille kuuluvaan käyttöpaikan verkkosopimukseen.


ENERGIAYHTEISÖ

Energiayhteisön tulee rekisteröityä NSV:lle. Lisäksi energiayhteisön on ilmoitettava NSV:lle seuraavat tiedot energiayhteisöstä:

 • energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat,
 • sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet,
 • tieto ylijäämäenergian jakotavasta (SMA/SMB) ja
 • näiden tietojen muutokset, kuten tieto käyttöpaikkojen muutoksista esimerkiksi energiayhteisön sisällä käyttöpaikka poistetaan tai lisätään tai muutetaan käyttöpaikkojen jako-osuuksia.

Energiayhteisöllä on jatkuva päivitysvelvoite. Muutoksia energiayhteisöön tehdään vain energiayhteisön ilmoituksen perusteella


DATAHUB

Sähkökauppojen taseselvitys jakeluverkoissa on säädetty datahubin palveluksi. Täten datahubin vastuulla on käsitellä energiayhteisöihin liittyviä prosesseja ja tuottaa netotus -ja hyvityslaskentapalvelut. Netotus -ja hyvityslaskennat datahubissa suoritetaan heti uusien ja muuttuvien mittaustietojen tallennuksen yhteydessä. Myös tilanteissa, joissa mittaustiedot toimitetaan taseikkunan ulkopuolelle.

Tarkemmin jakeluverkon haltijan ja datahubin välisiä prosesseja on kuvattu datahub-ohjeistuksessa.

 • Tutustukaa taloyhtiössä tai aktiivisten asiakkaiden ryhmittymässä energiayhteisön soveltuvuuteen. Tehkää taloyhtiön yhtiökokouksessa päätös tuotantolaitteiston hankinnasta sekä energiayhteisön perustamisesta. Myös aktiivisten asiakkaiden tulee saada taloyhtiön lupa tuotantolaitteiston rakentamiseen.
 • Tehkää selvitys hankittavasta tuotantolaitteistosta. Olkaa yhteydessä Nurmijärven Sähköverkkoon hankittavan tuotantolaitteiston kytkettävyydestä ennakkoilmoituksen avulla.
 • Sähköntuotantolaitteiston tilaaminen ja asennuttaminen hoidetaan yhdessä urakoitsijan kanssa. Urakoitsija ilmoittaa Nurmijärven Sähköverkolle pientuotannon yleistietolomakkeen avulla, kun tuotantolaitteisto on kytkettävissä jakeluverkkoon.
 • Energiayhteisö tekee ylijäämäsähkön myynnistä ostosopimuksen sähkönmyyntiyhtiön kanssa.
 • Nurmijärven Sähköverkko Oy antaa tuotantolaitteiston kytkentäluvan.
 • Energiayhteisön perustaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen liitteenä tulee lähettää taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjaote, jossa mainitaan energiayhteisön perustamisesta tai kokouksen hyväksyntä aktiivisten asiakkaiden ryhmittymän kohdalla. Perustamisilmoitus tulee tehdä vähintään 14 päivää ennen toivottua energiayhteisön aloituspäivää.
 • Jos energiayhteisö valitsee SMB-jakotavan, Nurmijärven Sähköverkko luo kaikille kulutuskäyttöpaikoille virtuaaliset tuotantokohteet, joihin jokaisen osakkaan tulee tehdä ostosopimus.
 • Energiayhteisön toiminta alkaa automaattisesti, kun Nurmijärven Sähköverkko saa tarvittavat tiedot kirjattua järjestelmiin.

Energiayhteisöjen tiedonvaihtoon hyödynnetään alla olevia lomakkeita. Energiayhteisön perustamislomakkeen avulla keräämme tarvittavat tiedot, jotta energiayhteisö voidaan luoda järjestelmiimme. Muissa tapauksissa käytetään energiayhteisön muutospyyntölomaketta. Muutospyyntölomakkeella voi myös suorittaa energiayhteisön lopettamisilmoituksen. Huomioitavaa on, että energiayhteisön asioita voi hoitaa vain energiayhteisön nimittämä henkilö, jotta kommunikointi ei vaikeutuisi turhaan.

Energiayhteisön perustamis- ja muutoslomake

Motiva: Aurinkosähkö taloyhtiössä